Kontakt

NAPISZ DO NAS

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z wysłaniem formularza kontaktowego jest spółka Van Pur S.A. z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 7, KRS: 0000231094 (dalej: „Administrator”). Dodatkowe dane kontaktowe do Administratora służące w szczególności do zgłaszania żądań w zakresie realizacji praw, określonych w niniejszej klauzuli poniżej:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
  • w oparciu o Pani/Pana dobrowolną zgodę, w celu kontaktowania się z Panią/Panem, tj. prowadzenia przez Administratora korespondencji elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz podanego przez Panią/Pana adresu e-mail, w tym przetwarzania otrzymywanych przez Administratora wiadomości oraz wysyłania do Pani/Pana, w odpowiedzi, wiadomości zwrotnych; dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z prowadzoną korespondencją w danej sprawie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń określonych przepisami obowiązującego prawa tj. w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.
Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi reklamowe, usługi prawne oraz usługi IT. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.
Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, opartego o podstawę wynikającą z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktowania się jest dobrowolne, jednak niezbędne do wysłania przez Administratora odpowiedzi na wysłane w formularzu kontaktowym zagadnienie.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Informujemy, że w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych umożliwiamy kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych przy użyciu adresu e-mail: iod@vanpur.com
CZY JESTEŚ OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ?